روز خانواده گرامی باد

روز خانواده گرامی باد

شما خانواده خود را انتخاب نمی کنید. آنها هدیه خدا به شما می باشند، همان طور که  شما هدیه به آنها می باشید. دزموند توتو

روز خانواده گرامی باد

© کپی رایت - ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات امین پایتخت