روز جهانی پست گرامی باد

روز جهانی پست گرامی باد

9 اکتبر مصادف با 17 مهرماه به جهت ارزش پست در زندگی بشریت روز جهانی پست نام گذاری شده است.

وه ختی طبیعت هزاران رنگه /وه ختی کیوگان زیبا و قشنگه /وه ختی که جمعه س دنیا آرامه/وقت طلوع ئه ،دی شو تمامه/هنای دلت وت کول چشت درسته/او روژه روژجهانی پسته/همکارگان عه زیز روژ جهانی پست وه گه شت تبریک اوی شه م

روز جهانی پست گرامی باد

© کپی رایت - ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات امین پایتخت